Reklamacija– BUSHMAN

Reklamacija

Reklamacija

 1. 8. 2019

Kako izdelek reklamirati:

 1. Izpolni reklamacijski list (prejel_a si ga v naročenem paketu, dobiš pa ga lahko tudi tukaj: reklamacijski list (pdf)

V reklamacijskem listu navedi:

Specifikacije reklamiranega produkta (koda, ime , barvo, velikost) - te informacije najdeš na računu

Napake, razlog reklamacije

Številko fakture

Tvoj naslov, številko računa in telefonsko številko

 1. Reklamirane produkte skupaj z izpolnjeni reklamacijskim obrazcem in kopijo fakture pošlji na naslov: Bushman, Městečko 75, 257 22 Čerčany.

Pritožbeni postopek

Ta pritožbeni postopek ureja pritožbe glede blaga, ki so ga potrošniki kupili v spletni trgovini bushman.cz in je bil pripravljen v skladu z Zakonom št. 89/2012 Coll., Civilnim zakonikom, kakor je bil spremenjen, ter Zakonom in zakonom št. 634/1992 Coll. , o varstvu potrošnikov, s spremembami.

 

 1. Pravica kupca, da zahteva vračilo blaga z napako

V primeru napake pri kupljenem blagu ima kupec pravico do pritožbe pri prodajalcu, ki je podjetje: Bushman s.r.o., DDV: 25618601, na Městečko 75, 257 22 Čerčany

Kupec mora vložiti pritožbo brez nepotrebnega odlašanja, potem ko jo je lahko ugotovil med pravočasnim pregledom in zadostno nego, tako da jo pošlje na naslov spletne trgovine www.bushman.cz : Bushman s. r. o., Městečko 75, 257 22 Čerčany.

Reklamirano blago kupec predloži v reklamacijo, ustrezno očisti, tako da splošna higienska načela ne preprečujejo, da bi ga prodajalec sprejel od kupca, skupaj z dokazilom o nakupu od prodajalca. Priporočljivo je, da blago pošlješ v ustreznem transportnem paketu, ker prodajalec pred prevzemom blaga ne odgovarja za mehanske poškodbe

 

Reklamirati ne smeš blaga, prodanega po nižji ceni, saj ga ni mogoče uveljavljati zaradi pomanjkljivosti, za katero je bila dogovorjena nižja cena, in zaradi obrabe blaga zaradi njene običajne uporabe.

Prodajalec zagotovi ustrezno obravnavo pritožb.

Pritožbe, vključno z odpravo napak, je treba rešiti:

- brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije, pri čemer je datum reklamacije datum, ko prodajalec od kupca sprejme reklamirano blago, in ustrezno izpolnjen obrazec za reklamacijo

- ali v daljšem obdobju, o katerem se prodajalec in kupec pisno dogovorita.

 

 1. Napaka izdelka

Za napako na blagu se ne šteje sprememba na blagu, ki je nastala v garancijskem roku zaradi neustrezne uporabe, neustreznega posega, če je napako povzročil kupec sam ali če je napako povzročil zunanji dogodek, ki ga ni povzročil prodajalec, zlasti če je vzrok za napako:

 

- neprimerna kombinacija obrabljenih materialov, ki poškoduje blago - "razbarvanje".

- mehanske poškodbe blaga - rezanje, trganje, "lokalno" krtačenje.

- kakršno koli poseganje v blago.

- kemične poškodbe blaga.

- neupoštevanje simbolov za nego na notranji nalepki blaga (glej BUSHMAN skrb za blago).

 

 1. Leto za vložitev pritožbe

Kupec je upravičen do uveljavljanja pravice do reklamacije za vsako napako, ki se pojavi na blagu, v 24 mesecih po prejemu od prodajalca. Rok za uveljavljanje pravic zaradi napak na blagu ali tudi garancijski rok je naveden v opisu posameznega blaga. Nakup blaga kupec dokaže z dokazilom o nakupu pri prodajalcu, ki služi tudi kot garancijski list.

Garancijski rok se ne sme zamenjevati z življenjsko dobo blaga, tj. časom, ki ga lahko blago ob pravilni uporabi in negi zdrži zaradi svojih značilnosti, namena in razlik v intenzivnosti uporabe.

Če je blago z napako zamenjano z novim blagom, se rok za vložitev zahtevka podaljša za skupno obdobje dveh let od sklenitve kupoprodajne pogodbe.

 

 1. Protokol o zahtevkih

Prodajalec sprejme blago v reklamacijo skupaj z ustrezno izpolnjenim reklamacijskim protokolom, ki je na voljo za prenos, glej spodaj:

Obrazec za pritožbe (pdf)

 

 1. Ocena pritožbe

Prodajalec o pritožbi odloči brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v treh delovnih dneh, pri čemer se v ta rok ne šteje čas, potreben za strokovno oceno napake. Odločitev o tem, ali je napaka popravljiva ali neodstranljiva, je izključno v pristojnosti prodajalca, proizvajalec pa oceni sporne zahtevke.

 1. a) odstranljive napake - so tiste, katerih odstranitev ne poslabša videza blaga, njegove funkcije in kakovosti ter jih je mogoče popraviti v roku, določenem za poravnavo reklamacije, glej 1.
 2. b) neodstranljive napake - so tiste, ki preprečujejo pravilno uporabo blaga ali jih ni mogoče odpraviti.

Po odločitvi o reklamaciji prodajalec kupcu po elektronski pošti izda potrdilo (reklamacijski obrazec) o tem, kdaj je bila reklamacija vložena, kakšna je vsebina reklamacije, kakšen način obravnave reklamacije kupec zahteva, ter potrdilo o datumu in načinu obravnave reklamacije, vključno s potrdilom o izvedbi morebitnega popravila in trajanju le-tega, ali o razlogih za zavrnitev reklamacije.

Po rešitvi reklamacije se glede na naravo reklamirane napake vrne popravljeno blago ali pošlje novo blago ali njegov del, če se napaka nanaša le na del blaga, ali se odobri ustrezen popust na nakupno ceno ali pa se ob odstopu od kupoprodajne pogodbe vrne kupnina za reklamirano blago.

V primeru upravičene pritožbe je kupec upravičen do povračila poštnih stroškov v višini potrebnih stroškov za varno dostavo (predložiti je treba dokazilo o taki dostavi). V primeru neupravičenega zahtevka kupec ni upravičen do povračila stroškov, povezanih z obravnavo zahtevka.

 

 1. Reševanje pritožb
  a) Napake, ki jih je mogoče popraviti, glej točko 5a)

- se običajno brezplačno odpravijo s popravilom

- če je to glede na naravo napake razumno in če blago še ni bilo uporabljeno, lahko kupec zahteva dobavo novega blaga brez napak; če dobava novega blaga brez napak ni mogoča, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe

- če kupec ne zahteva popravila blaga, dobave novega blaga brez napak ali odstopa od pogodbe, lahko kupec zahteva primeren popust.

        b) nepopravljive pomanjkljivosti, glejte 5b)

- se lahko zahteva dobava novega blaga brez napak.

- odstop od kupoprodajne pogodbe

- če kupec ne zahteva dobave novega blaga brez napak ali ne odstopi od pogodbe, lahko zahteva primeren popust.
                 

         c) odstranljiva napaka, glejte točko 5a), ki se na blagu ponovno pojavi po dveh predhodnih popravilih ali vsaj treh sočasnih odstranljivih napakah, glejte točko 5a)

- se lahko zahteva dobava novega blaga brez napak.

- se lahko odstopi od kupoprodajne pogodbe.

- če kupec ne zahteva dobave novega blaga brez napak ali ne odstopi od pogodbe, lahko zahteva primeren popust.

         d) vrnitev reklamiranega blaga kupcu, če je reklamacija zavrnjena.

         e) v primeru nestrinjanja s tožbo se lahko obrneš na sodnega izvedenca (www.justice.cz) ali na ARS - izvensodno reševanje potrošniških sporov (www.adr.coi.cz).

Če se napake na blagu nanašajo le na del blaga, lahko kupec zahteva zamenjavo le tega dela.

V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe prodajalec kupcu vrne vsa sredstva, vključno s stroški, ki jih je imel kupec z dostavo blaga, vendar le v višini, ki ustreza najcenejšemu načinu dostave blaga, ki ga je ponudil prodajalec.

 1. Drugo

Za darila, ki so v celoti zagotovljena brezplačno, ni mogoče uveljavljati pravic iz naslova nepravilne izpolnitve.

Pošiljka, pri kateri razlog pošiljanja prodajalcu ni jasen, bo vrnjena pošiljatelju, če so na pošiljki navedeni potrebni podatki za njeno vrnitev.

Ta pritožbeni postopek se uporablja samo za potrošniške pogodbe in obveznosti, ki izhajajo iz njih, v smislu člena 1810 civilnega zakonika. Za pogodbe, ki niso potrošniške pogodbe, se pri uveljavljanju pravic iz nepravilne izpolnitve uporabljajo splošne zakonske določbe.

Pritožbeni postopek je kupcu na voljo pred nakupom blaga. Druge pravice kupca v zvezi z nakupom blaga niso prizadete.

Kaj iščete?

Košarica