Pogoji poslovanja– BUSHMAN outdoor 🇸🇮
Brezplačna poštnina za vse !

Pogoji poslovanja

Pogoji

 1. 8. 2021

POSLOVNI POGOJI PODJETJA

Bushman s.r.o.

Prostori: Městečko 75, 25722 Čerčany, Češka

Registriran sedež: Lazarská 5/1719, 11000 Praha, Češka

ID podjetja: 25618601

vpisano v gospodarski register pri občinskem sodišču v Pragi, oddelek C, vložek 55269

za prodajo blaga potrošnikom prek spletne trgovine na naslovu https://www.bushman.si/

 

 1. UVODNE DOLOČBE

 

1.1. Ti pogoji in določila (v nadaljevanju "pogoji") podjetja Bushman s.r.o. obrat: Městečko 75, 25722 Čerčany, identifikacijska številka: 25618601,

vpisan v trgovinski register pri občinskem sodišču v Pragi, oddelek C, vložek 55269, ureja odnose med prodajalcem, Bushman s.r.o. v okviru maloprodaje prek e-trgovine www.bushman.si s kupcem. Prodajalec se zavezuje, da bo v vseh svojih odnosih s kupcem spoštoval veljavno zakonodajo.

 

 

1.2. Poslovni pogoji dodatno urejajo pravice in obveznosti pogodbenih strank pri uporabi spletne strani prodajalca, ki se nahaja na naslovu https://www.bushman.cz/ (v nadaljevanju "spletna stran"), pri sklenitvi tako imenovanih potrošniških pogodb in obveznosti, ki izhajajo iz njih v skladu z § 1810 Zakona št. 89/2012 Coll., Civilni zakonik (v nadaljnjem besedilu „Civilni zakonik“). Poslovni pogoji ne veljajo za primere, ko oseba, ki namerava kupiti blago od prodajalca, deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti - za te poslovne primere velja splošna zakonodaja za kupoprodajno pogodbo.

1.3. Določbe, ki odstopajo od pogojev poslovanja, je mogoče dogovoriti v kupoprodajni pogodbi. Odstopajoče določbe v kupoprodajni pogodbi imajo prednost pred določbami pogojev.

1.4. Določbe pogojev poslovanja so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba in pogoji poslovanja so sestavljeni v češkem jeziku. Kupoprodajna pogodba je lahko sklenjena v češkem jeziku.

1.5. Besedilo določil in pogojev lahko prodajalec spremeni ali dopolni. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki nastanejo v obdobju veljavnosti prejšnje različice določil in pogojev.

 

 1. RAČUN UPORABNIKA

 

2.1. Na podlagi registracije kupca na spletnem mestu lahko kupec dostopa do svojega uporabniškega vmesnika. Kupec lahko iz svojega uporabniškega vmesnika naroči blago (v nadaljevanju "uporabniški račun"). Če spletni vmesnik trgovine to dopušča, lahko kupec tudi naroči blago brez registracije neposredno s spletnega vmesnika trgovine.

2.2. Ob registraciji na spletnem mestu in pri naročilu blaga je kupec dolžan vse podatke navesti pravilno in resnično. Kupec je v primeru kakršne koli spremembe dolžan posodobiti podatke, navedene v uporabniškem računu. Prodajalec meni, da so podatki, ki jih kupec navede v uporabniškem računu in pri naročilu blaga, pravilni.

2.3. Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan ohraniti zaupnost podatkov, potrebnih za dostop do njegovega uporabniškega računa, in biti previden pri shranjevanju teh podatkov, pri čemer je treba opozoriti, da prodajalec ne odgovarja za kršitev teh obveznosti s strani kupca.

2.4. Kupec nima pravice dovoliti uporabe uporabniškega računa tretjim osebam.

2.5. Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, še posebej, če kupec svojega uporabniškega računa ne uporablja več kot 12 mesecev ali če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s pogoji poslovanja).

2.6. Kupec priznava, da uporabniški račun morda ni na voljo 24 ur na dan, zlasti glede potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme prodajalca, ali potrebno vzdrževanje strojne in programske opreme tretjih oseb.

 

 1. SKLEP POGODBE O NAKUPU

 

3.1. Spletni vmesnik trgovine vsebuje seznam blaga, ki ga prodajalec ponuja v prodajo, vključno s cenami posameznega ponujenega blaga, pa tudi podatke o lastnostih blaga, uporabi, vzdrževanju in nevarnostih, ki izvirajo iz zlorabe ali vzdrževanja, če takšna dejstva niso očitne ali splošno znane. Navedene so cene ponujenega blaga, vključno z davkom na dodano vrednost in vsemi povezanimi pristojbinami, razen dragocenosti. Ponudba za prodajo blaga in cene tega blaga ostajajo veljavne, dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine. Ta določba ne omejuje možnosti prodajalca, da pod individualno dogovorjenimi pogoji sklene kupoprodajno pogodbo. Vse ponudbe za prodajo blaga, danega v spletni vmesnik trgovine, so nezavezujoče in prodajalec ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe glede tega blaga, zlasti v primeru izčrpanosti zalog.

3.2. Spletni vmesnik trgovine vsebuje tudi podatke o stroških, povezanih s pakiranjem in dostavo blaga. Podatki o stroških, povezanih s pakiranjem in dostavo blaga, navedeni v spletnem vmesniku trgovine, veljajo le v primerih, ko je blago dobavljeno na ozemlju Češke republike.

3.3. Za naročilo blaga kupec izpolni obrazec za naročilo v spletnem vmesniku trgovine.

Obrazec za naročilo vsebuje zlasti podatke o:

naročeno blago (naročeno blago kupec "vstavi" v elektronsko nakupovalno košarico spletnega vmesnika trgovine),

način plačila nakupne cene blaga, podatke o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga in podatke o možnih popustih,

informacije o stroških, povezanih z dostavo blaga (v nadaljnjem besedilu skupaj "naročilo"), identifikacijo prodajalca.

3.4. Pred pošiljanjem naročila prodajalcu lahko kupec preveri in spremeni podatke, ki jih je kupec vnesel v naročilo, tudi glede na sposobnost kupca, da zazna in popravi napake, ki so nastale pri vnosu podatkov v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb "dokončaj naročilo". Prodajalec podatke, navedene v vrstnem redu, šteje za pravilne. Takoj po prejemu naročila bo prodajalec to potrdilo kupcu potrdil po elektronski pošti na elektronski naslov kupca, naveden v uporabniškem vmesniku ali v naročilu (v nadaljnjem besedilu "e-poštni naslov kupca").

3.5. Glede na naravo naročila (npr. Količina blaga, nakupna cena, predvideni stroški pošiljanja) ima prodajalec vedno pravico, da od kupca zahteva dodatno potrditev naročila (na primer pisno ali po telefonu).

3.6. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem izhaja iz dostave naročila, ki ga kupec pošlje prodajalcu.

3.7. Kupec priznava, da je prodajalec upravičen odstopiti od kupoprodajne pogodbe, če prejme naročilo od kupca, ki je v kateri od prejšnjih obveznosti s prodajalcem bistveno kršil katero od svojih obveznosti.

3.8. Kupec se strinja z uporabo sredstev komunikacije na daljavo pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Stroške, ki jih ima kupec pri uporabi sredstev komunikacije na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev) krije kupec sam.

 

 1. CENA BLAGA IN PLAČILNI POGOJI

 

4.1.

Ceno blaga in vse stroške, povezane z dobavo blaga po kupoprodajni pogodbi, lahko kupec prodajalcu plača na naslednje načine:

- v gotovini ali po povzetju na mestu, ki ga kupec navede v naročilu;

- brezgotovinsko bančno nakazilo ali plačilno kartico prek varnega plačilnega prehoda GO PAY ali PayPal na račun podjetja Bushman s.r.o. Upravljavec e-trgovine www.bushman.si.

4.2. Kupec je poleg kupnine dolžan prodajalcu plačati stroške, povezane z embalažo in dostavo blaga v dogovorjenem znesku, glede na naročilo. Če ni izrecno navedeno drugače, nakupna cena vključuje tudi stroške, povezane z dostavo blaga.

4.3. V primeru plačila z gotovino ali v primeru plačila po povzetju se kupnina plača ob prevzemu blaga. V primeru brezgotovinskega plačila se kupnina plača v petih delovnih dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.

4.4. V primeru brezgotovinskega plačila je kupec dolžan plačati kupnino blaga skupaj s simbolom spremenljivega plačila. V primeru brezgotovinskega plačila je obveznost kupca, da plača kupnino, izpolnjena, ko je ustrezen znesek pripisan na račun prodajalca.

4.5. Prodajalec ima pravico, zlasti v primeru, da kupec ne predloži dodatne potrditve naročila (člen 3.5.), Zahtevati plačilo celotne kupnine pred pošiljanjem blaga kupcu.

4.6. Popustov na ceno blaga, ki jih prodajalec zagotovi kupcu, ni mogoče združiti ali sešteti.

4.7. Če je to običajno v poslovnih odnosih ali če tako določajo splošno zavezujoči pravni predpisi, prodajalec kupcu izda davčni dokument - račun - v zvezi s plačili na podlagi kupoprodajne pogodbe. Prodajalec je plačnik davka na dodano vrednost. Davčni dokument - račun bo prodajalec kupcu izdal po plačilu cene blaga in ga kupcu poslal po elektronski pošti.

4.8. Cene e-trgovine so določene ločeno in ni treba kopirati cen v maloprodajnem omrežju.

 

 1. UMIK IZ KUPNEGA SPORAZUMA

 

5.1. Kupec priznava, da v skladu z določbami § 1837 Zakona št. 89/2012 Coll., Civilnega zakonika, ne more odstopiti od kupoprodajne pogodbe v primerih, navedenih tukaj, zlasti v primeru dobave blaga, ki je bilo spremenjeno po želji kupca ali zanj, v primeru dostave pokvarljivega blaga, pa tudi blaga, ki je bilo po dostavi nepovratno pomešano z drugim blagom, dobave blaga v zaprti embalaži, ki jo je kupec odstranil iz embalaže in iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti posnetkov avdio ali video posnetkov ali računalniškega programa, če so kršili prvotno embalažo ali dobavo časopisov, periodičnih publikacij ali revij.

5.2. Če ne gre za primer iz člena 5.1. Ali za drug primer, ko ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe, ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe v skladu z določbami prvega odstavka 1829. člena. civilnega zakonika v štirinajstih (14) koledarskih dneh od prejema blaga. Šteje se, da je rok za odstop od kupoprodajne pogodbe upoštevan, če kupec prodajalcu med odstopom pošlje obvestilo, da odstopa od pogodbe. Odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec pošlje na naslov prodajalca ali na elektronski naslov prodajalca (glej člen 11.3.), Na obrazcu, ki je kupcu poslan skupaj z blagom.

5.3. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, mora prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja najkasneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe poslati blago, ki ga je od njega prejel, vključno z vsemi njegovimi deli in priborom.

5.4. V štirinajstih (14) delovnih dneh od vračila blaga s strani kupca v skladu s členom 5.3. prodajalec ima pravico pregledati vrnjeno blago, zlasti da ugotovi, ali vrnjeno blago ni poškodovano, obrabljeno ali delno porabljeno.

5.5. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, mora prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v štirinajstih dneh po odstopu od kupoprodajne pogodbe, predati blago, ki ga je od njega prejel. V takem primeru kupec krije stroške vračila zadevnega blaga prodajalcu.

Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, mu bo prodajalec brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v štirinajstih dneh po odstopu od kupoprodajne pogodbe, vrnil vsa sredstva, vključno s stroški dostave blaga, ki jih je od njega prejel po kupoprodajni pogodbi, v na enak način. Prodajalec bo denar, ki ga je prejel, potrošniku vrnil na drug način le, če se je kupec s tem strinjal in če mu ne nastanejo dodatni stroški.

Kupec je odgovoren prodajalcu le za zmanjšanje vrednosti zadevnega blaga, ki je nastalo kot posledica drugačnega ravnanja s tem blagom, kot je to potrebno zaradi njegove narave in lastnosti.

Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec ni dolžan kupcu vrniti prejetih sredstev, preden kupec izroči blago ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu.

5.6. Zamenjava blaga za drugo velikost je možna v 14 dneh po dostavi. Če želite spremeniti velikost oblačil, ki ste jih naročili, nam blago pošljite nazaj na Bushman s.r.o., Městečko 75, 257 22 Čerčany. Na obrazcu, ki ste ga priložili blagu, navedite blago, ki ga želite zamenjati, in tudi novo blago, oz. nova velikost. Menjave obdelujemo najkasneje v 14 dneh od prejema. Zamenjava se lahko izvede v 14 dneh od prejema blaga prvotnega naročila (v skladu s sistemom za sledenje pošte Češke). Blago mora biti nepoškodovano, nepoškodovano in popolno. V tem primeru poštnino plača kupec, zamenjano blago pošlje prodajalec med prvo menjavo brez poštnine, v naslednjih menjavah kupec že plača poštnino po trenutni ceni prevoza. Blago, poslano v menjavo po tem obdobju, dobavitelj ne bo upošteval, blago pa bo na njegove stroške poslano stranki.

5.7. Kupec priznava, da ima prodajalec, če je blago, ki ga je vrnil, poškodovano, obrabljeno ali delno porabljeno, proti kupcu zahtevati znižanje vrednosti blaga. Prodajalec ima pravico do enostranskega pobota terjatve zaradi oslabitve blaga proti pravici kupca do vračila kupnine.

5.8. Če je skupaj z blagom kupcu podarjeno darilo, se darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklene s pogojem, da se, če potrošnik odstopi od kupoprodajne pogodbe, tudi delno *, darilna pogodba za takšno darilo izgubi njegov učinek in kupec je dolžan z blagom prodajalcu vrniti dano darilo.

5.9. Če kupec kupi blago v primeru, npr. 2 + 1, promocijski izdelek ali z dodatnim popustom in nato uveljavi pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe, tudi delno, priznava, da ima prodajalec pravico do enostranskega zmanjšanja kupčevega zahtevka za terjatev prodajalca.

5.10. Če napaka postane očitna v šestih mesecih po prejemu, se šteje, da je bila stvar v času prejema okvarjena.

5.11. Odstop od pogodbe s strani podjetja Bushman v primeru napake v ceni blaga.
Razen v primerih, ki jih določa zakon, ima podjetje Bushman pravico odstopiti od pogodbe v primeru očitne napake v ceni blaga. Odstop od pogodbe je v tem primeru mogoč v 14 dneh od dneva, ki sledi datumu sklenitve kupoprodajne pogodbe med kupcem in podjetjem Bushman. Odstop od pogodbe pomeni, da kupec prekliče naročilo ali da družba Bushman kupcu drugače jasno sporoči, da odstopa od pogodbe. Če je kupec plačal vsaj del kupnine za blago, bo ta znesek nakazan nazaj na kupčev bančni račun najpozneje v 14 dneh po dnevu, ki sledi dnevu, ko je podjetje Bushman odstopilo od pogodbe.

* Če kupec na primer prejme darilo za nakup nad 1.000 in odstopi od kupoprodajne pogodbe, tudi delno, pri čemer pogoj za zagotovitev darila ni izpolnjen, je darilo dolžan vrniti.

 

 1. PREVOZ IN DOSTAVA BLAGA

 

6.1. Način dostave blaga kupec določi glede na naročilo. Če način dostave, ki ga je izbral kupec, ni mogoč, ima prodajalec pravico dostaviti blago kupcu na drug alternativni način po ceni, ki ustreza stroškom, povezanim z dostavo blaga, kot se je kupec dogovoril v naročilu, razen če ni drugače dogovorjeno.

6.2. Če je po kupoprodajni pogodbi prodajalec dolžan blago dostaviti na kraj, ki ga kupec določi v naročilu, je kupec dolžan prevzeti blago ob dostavi. Če kupec blaga ob prevzemu ne sprejme, ima prodajalec pravico zahtevati 10 EUR (z besedami: 10 EUR) skladiščno pristojbino, prodajalec pa ima tudi pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe.

6.3. V primeru, da je zaradi razlogov kupca potrebno večkratno dobavo blaga, je kupec dolžan plačati stroške, povezane z večkratno dostavo blaga.

6.4. Po prejemu blaga od prevoznika je kupec dolžan preveriti neoporečnost embalaže blaga in v primeru kakršnih koli napak nemudoma obvestiti prevoznika. V primeru ugotovitve kršitve embalaže, ki kaže na nepooblaščen vstop v pošiljko, kupcu pošiljke ni treba prevzeti od prevoznika. Kupec s podpisom dobavnice potrdi, da embalaža pošiljke z blagom ni bila poškodovana.

6.5. V primeru kupčeve zahteve, vložene v 14 koledarskih dneh od nakupa (npr. Neprimerna velikost, barva itd.), Ima prodajalec pravico zamenjati neuporabljeno in nepoškodovano blago ter po možnosti v originalni embalaži, po predhodnem dogovoru z kupca. Kupec pošlje blago na naslov prodajalca, vključno s kopijo davčnega dokumenta. Če je blago brez očitnih znakov obrabe ali poškodb, bo prodajalec kupcu poslal novo zahtevano velikost ali barvo.

6.6. Druge pravice in obveznosti strank pri prevozu blaga lahko urejajo posebni prodajalčevi pogoji dostave, če jih izda prodajalec.

 

 1. NAPAKA ODGOVORNOST, GARANCIJA

 

7.1. Pravice in obveznosti pogodbenih strank glede odgovornosti prodajalca za napake, vključno z garancijo prodajalca, urejajo ustrezni splošno zavezujoči predpisi (zlasti določbe § 2158 in naslednjih Civilnega zakonika).

7.2. V primeru, da ima stvar napake, ko jih prevzame kupec, v smislu določb prvega odstavka § 2161 civilnega zakonika, je za to odgovoren prodajalec pod pogoji, določenimi v pritožbenem postopku, kar je del teh pogojev.

Če napaka postane očitna v šestih (6) mesecih od prevzema, se šteje, da je bila stvar pomanjkljiva že pri prevzemu v smislu določb drugega odstavka 2161 odstavka Civilnega zakonika št. 89/2012 Coll.

Kupec ima pravico uveljavljati pravico do napake, ki se pojavi pri potrošniškem blagu v štiriindvajsetih mesecih po prejemu, razen v primeru napake, za katero je bila za blago dogovorjena nižja cena, pa tudi do napake, ki je posledica obrabe normalna uporaba, napaka pri rabljenem blagu, ki je sestavljena iz ustrezne stopnje uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago v času, ko ga je kupec prevzel, in če to izhaja iz narave blaga.

Pravica do napačne izvedbe ne pripada kupcu, če je kupec pred prevzemom stvari vedel, da ima stvar napako, ali če je kupec napako povzročil sam.

7.3. Pravice kupca, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake, vključno z garancijo prodajalca, kupec uveljavlja na naslovu prodajalca na upravnem kompleksu Bushman, Bushman s.r.o., Městečko 75, 257 22 Čerčany.

 

 1. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIKOV

 

8.1. Kupec pridobi lastništvo kupljenega blaga tako, da ga prevzame z dostavo na naslov kupca ali prevzemom v trgovini. Ob prevzemu blaga nevarnost poškodbe blaga preide tudi na kupca.

8.2. Kupec priznava, da so programska oprema in druge komponente, ki sestavljajo spletni vmesnik trgovine (vključno s fotografijami ponujenega blaga), zaščitene z avtorskimi pravicami. Kupec se zavezuje, da ne bo izvajal nobenih dejavnosti, ki bi njemu ali tretjim osebam omogočile vmešavanje ali uporabo programske opreme ali drugih komponent, ki sestavljajo spletni vmesnik trgovine. Vse fotografije, prikazane v spletni trgovini, so samo za ilustracijo. Barva fotografij in slik je lahko nekoliko popačena, zlasti odvisno od barvnih nastavitev monitorja uporabnika.

8.3. Kupec ni upravičen do uporabe mehanizmov, programske opreme ali drugih postopkov pri uporabi spletnega vmesnika trgovine, kar bi lahko negativno vplivalo na delovanje spletnega vmesnika trgovine. Spletni vmesnik trgovine je mogoče uporabljati le v obsegu, ki ni v škodo pravicam drugih kupcev prodajalca in je v skladu z njegovim namenom.

8.4. Kupec priznava, da prodajalec ne odgovarja za napake, ki so nastale zaradi posegov tretjih oseb na spletno stran ali zaradi uporabe spletne strani v nasprotju z njihovim namenom.

8.5. Kupec ima pravico do izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Za izvensodno reševanje sporov se kupec obrne na češki organ za trgovinsko inšpekcijo (www.coi.cz).

 

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN POŠLJANJE TRGOVINSKIH SPOROČIL

 

9.1. Varstvo osebnih podatkov kupca, ki je fizična oseba, določa Zakon št. 101/2000 Coll., O varstvu osebnih podatkov, s spremembami in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropske Parlament in Svet z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

9.2. Kupec se strinja z obdelavo naslednjih osebnih podatkov: ime in priimek, naslov stanovanja, identifikacijska številka, davčna številka, e-poštni naslov, telefonska številka, starost in spol (v nadaljevanju skupaj "osebni podatki").

9.3. Kupec se strinja, da prodajalec obdeluje osebne podatke za namene uveljavljanja pravic in obveznosti iz kupoprodajne pogodbe, za namene vzdrževanja uporabniškega računa ter za pošiljanje informacij in komercialnih sporočil kupcu.

9.4. Kupec priznava, da je dolžan svoje osebne podatke (med registracijo, v svojem uporabniškem računu, pri naročanju s spletnega vmesnika trgovine) navesti pravilno in resnično ter da je dolžan brez nepotrebnega odlašanja obvestiti prodajalca o kakršni koli spremembi njegove osebne podatke.

9.5. Prodajalec lahko pooblasti tretjo osebo za obdelavo osebnih podatkov kupca kot obdelovalca. Razen oseb, ki prevažajo blago, osebnih podatkov prodajalec ne bo posredoval tretjim osebam brez predhodnega soglasja kupca.

9.6. Osebni podatki se bodo obdelovali za nedoločen čas. Osebni podatki bodo obdelani v elektronski obliki na avtomatiziran način ali v tiskani na neavtomatiziran način.

9.7. Kupec potrjuje, da so posredovani osebni podatki točni in da je bil obveščen, da gre za prostovoljno posredovanje osebnih podatkov.

9.8. V primeru, da kupec meni, da prodajalec ali obdelovalec (člen 9.5) izvaja obdelavo njegovih osebnih podatkov, kar je v nasprotju z varstvom zasebnega in osebnega življenja kupca ali v nasprotju z zakonodajo, zlasti če so osebni podatki netočni z glede na namen njihove obdelave lahko:

 1. prosite prodajalca ali predelovalca za pojasnilo,
 2. od prodajalca ali obdelovalca zahtevajo odpravo tako nastale situacije. Zlasti lahko vključuje blokiranje, popravljanje, dopolnjevanje ali odlaganje osebnih podatkov. Če se ugotovi, da je zahteva kupca v skladu s prejšnjim stavkom upravičena, prodajalec ali predelovalec nemudoma odpravi napako. Če prodajalec ali obdelovalec ne izpolni zahteve, ima kupec pravico, da se neposredno obrne na Urad za varstvo osebnih podatkov. Ta določba ne vpliva na pravico kupca, da se s svojo pritožbo obrne neposredno na Urad za varstvo osebnih podatkov.

9.9. Če kupec zahteva podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov, je prodajalec dolžan te podatke posredovati. Prodajalec ima pravico zahtevati razumno plačilo za posredovanje informacij v skladu s prejšnjim stavkom, ki ne presega stroškov, potrebnih za posredovanje informacij.

9.10. Kupec se strinja s pošiljanjem informacij v zvezi z blagom, storitvami ali poslovanjem prodajalca na elektronski naslov kupca in nadalje soglaša s pošiljanjem komercialnih sporočil s strani prodajalca na elektronski naslov kupca.

 

 1. DOSTAVA

 

10.1. Če ni dogovorjeno drugače, je treba vso korespondenco, povezano s kupoprodajno pogodbo, drugi stranki dostaviti pisno, po elektronski pošti, osebno ali priporočeno po pošti prek ponudnika poštnih storitev (po izbiri pošiljatelja). Kupcu je dostavljen na e-poštni naslov, naveden v njegovem uporabniškem računu.

 

 1. POSTOPEK PRITOŽB

 

Ta pritožbeni postopek ureja pritožbe glede blaga, ki so ga potrošniki kupili v spletni trgovini bushmanshop.com in je bil pripravljen v skladu z Zakonom št. 89/2012 Coll., Civilnim zakonikom s spremembami ter Zakonom in zakonom št. 634/1992 Coll. , O varstvu potrošnikov v, s spremembami.

11.1. Pravica kupca, da zahteva blago z napako

Če pride do napake pri kupljenem blagu, ima kupec pravico do pritožbe pri prodajalcu, to je podjetje Bushman s. r. o., DDV: 25618601, na naslovu: Bushman.cz, Městečko 75, 257 22 Čerčany, Češka.

Kupec mora vložiti pritožbo brez nepotrebnega odlašanja, potem ko jo lahko pravočasno in z zadostno skrbnostjo ugotovi.

Zahtevano blago kupec vloži v pritožbo, ki je ustrezno očiščena, tako da sprejem s strani prodajalca od kupca ne ovira splošnih higienskih načel skupaj z dokazilom o nakupu od prodajalca. Priporočljivo je, da blago pošljete v ustreznem transportnem paketu, ker prodajalec pred prevzemom blaga ne odgovarja za mehanske poškodbe.

Zlasti blaga, prodanega po nižji ceni, ni mogoče uveljavljati zaradi pomanjkljivosti, za katero je bila dogovorjena nižja cena, in zaradi obrabe blaga zaradi njene običajne uporabe.

Prodajalec zagotavlja pravilno obravnavo pritožb.

Pritožbe, vključno z odpravo napak, je treba obravnavati:

brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v 30 dneh od datuma pritožbe, pri čemer je dan pritožbe dan, ko prodajalec prejme zahtevano blago in ustrezno izpolnjen obrazec za pritožbo od kupca

ali v daljšem obdobju, o katerem se prodajalec pisno dogovori s kupcem.

11.2. Napaka izdelka

Napaka blaga se ne more šteti za spremembo blaga, ki je nastala v garancijskem roku zaradi nepravilne uporabe, nepravilnega posega, če je kupec napako povzročil sam, ali ko je napako povzročil zunanji dogodek, ki ga ni povzročil prodajalec, zlasti če vzrok napake:

neprimerna kombinacija obrabljenih materialov, ki poškodujejo blago - "barvanje"

mehanske poškodbe blaga - rezanje, trganje, "lokalno" ščetkanje

kakršen koli poseg v blago

poškodbe blaga zaradi kemikalij

neskladnost s simboli za nego na notranji etiketi blaga (glej povezavo do BUSHMAN Goods Care)

11.3. Rok za vložitev pritožbe

Kupec ima pravico uveljavljati pravico do napake, ki se pojavi v blagu v 24 mesecih po prejemu od prodajalca. Obdobje uveljavljanja pravic iz napak na blagu ali garancijski rok je navedeno v opisu vsakega izdelka. Nakup blaga dokazuje kupec z dokazilom o nakupu pri prodajalcu, ki služi tudi kot garancijski list.

Garancijskega roka ne smemo zamenjati z življenjsko dobo blaga, torej s časom, do katerega lahko blago zaradi svojih lastnosti, glede na namen in razlike v intenzivnosti uporabe, zaradi pravilne uporabe in nege zdrži.

Če blago z napako zamenjate z novim, se rok za reklamacijo nadaljuje skupaj 2 leti od sklenitve kupoprodajne pogodbe.

11.4. Protokol o pritožbah glede blaga

Prodajalec bo blago sprejel v reklamacijo skupaj z ustrezno izpolnjenim poročilom o pritožbi, ki je na voljo za prenos. Blago, ki bo prodajalcu dostavljeno brez ustrezno izpolnjenega pritožbenega poročila, se bo vrnilo pošiljatelju, kot blago, za katerega razlog za njegovo pošiljanje prodajalcu ni jasen.

obrazec za pritožbo (pdf)

11.5. Ocena pritožbe

Prodajalec o pritožbi odloči brez nepotrebnega odlašanja, vendar najkasneje v treh delovnih dneh, kar ne vključuje časa, potrebnega za strokovno oceno napake. Odločitev o tem, ali je napaka odpravljiva ali odpravljena, pripada samo prodajalcu, proizvajalec upošteva izpodbijane pritožbe.

- odpravljive pomanjkljivosti - so tiste, katerih odstranitev ne vpliva na videz blaga, njegovo funkcijo in kakovost in katerih popravilo je mogoče izvesti v roku, določenem za rešitev pritožbe, glej. 1.

- nepopravljive napake - so tiste, ki preprečujejo pravilno uporabo blaga, oz jih ni mogoče popolnoma odstraniti.

Po odločitvi o pritožbi bo prodajalec kupcu po elektronski pošti izdal potrditev (obrazec za pritožbo) o tem, kdaj je bila pritožba vložena, kakšna je vsebina pritožbe, kakšen način obravnavanja je potreben kupec in potrditev datum in način obravnave pritožbe, vključno s potrditvijo morebitnih popravil in trajanjem ali utemeljitvijo zavrnitve pritožbe.

Po poravnavi reklamacije se glede na naravo domnevne napake vrne popravljeno blago ali pošlje novo blago ali njegov del, če se napaka nanaša le na del blaga ali pa je zagotovljen primeren popust od kupnino ali ko je odstop od kupoprodajne pogodbe zahteval blago.

V primeru upravičene reklamacije ima kupec pravico do povračila poštnine v višini potrebnih stroškov za varno dostavo (potrebno je predložiti dokazilo o tem prevozu). V primeru neupravičene reklamacije kupec ni upravičen do povračila stroškov, povezanih z reševanjem pritožbe.

11.6. Pritožba glede rešitev

 1. a) Popravljive napake glej. 5a)

- običajno brezplačno odstranimo s popravkom

- če se to zaradi narave napake lahko šteje za razumno in če blago še ni bilo uporabljeno, lahko kupec zahteva dobavo novega blaga brez napak; če novega blaga ni mogoče dostaviti brez napak, ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe

- če kupec ne zahteva popravila blaga, dobave novega blaga brez napak, niti ne odstopi od kupoprodajne pogodbe, lahko zahteva primeren popust.

 1. b) nepopravljive napake glej 5b)

- je mogoče zahtevati dostavo novega blaga brez napak

- možen je odstop od kupoprodajne pogodbe

- če kupec ne zahteva dobave novega blaga brez napak, niti ne odstopi od kupoprodajne pogodbe, lahko zahteva primeren popust.

 1. c) odpravljiva napaka, glej 5a) ponavljajoča se na blagu tudi po predhodnih dveh popravilih ali vsaj treh hkratnih popravljivih napakah, glej 5a)

- je mogoče zahtevati dostavo novega blaga brez napak

- možen je odstop od kupoprodajne pogodbe

- če kupec ne zahteva dostave novega blaga brez napak, niti ne odstopi od kupoprodajne pogodbe, lahko zahteva primeren popust

 1. d) vračilo zahtevanega blaga kupcu v primeru zavrnitve reklamacije

Če se napake na blagu nanašajo le na del blaga, lahko kupec zahteva zamenjavo le tega dela.

V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe prodajalec kupcu vrne vsa sredstva, vključno s stroški, ki jih ima kupec za dobavo blaga, vendar le v višini, ki ustreza najcenejšemu načinu dobave blaga, ki ga ponuja prodajalec .

11.7. Drugo

Darila, ki so na voljo popolnoma brezplačno, ne morejo biti predmet nobenih pravic, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe.

Pošiljka, za katero razlog za njeno pošiljanje prodajalcu ni očiten, se vrne pošiljatelju, če so na pošiljki navedeni podatki, potrebni za njeno vračilo.

Ta pritožbena pravila se uporabljajo samo za potrošniške pogodbe in obveznosti, ki iz njih izhajajo v smislu določb oddelka 1810 Civilnega zakonika. Za nepotrošniške pogodbe velja splošna pravna ureditev pri uveljavljanju pravic, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe.

Reklamacijski postopek je na voljo kupcu pred nakupom blaga. Druge pravice kupca, ki so povezane z nakupom artikla, niso prizadete.

 

 1. KONČNE DOLOČBE

 

12.1. Če razmerje, povezano z uporabo spletnega mesta, ali pravno razmerje, vzpostavljeno s kupoprodajno pogodbo, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da razmerje ureja češka zakonodaja. To ne vpliva na pravice potrošnikov, ki izhajajo iz splošno zavezujočih pravnih predpisov:

1) Direktiva 2005/29 / ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah med podjetji in potrošniki na notranjem trgu in o spremembi Direktive Sveta 84/450 / EGS, Direktiv 97/7 / ES, 98/27 / ES Evropske unije Parlament in Svet ter 2002/65/ES in Uredbo (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah)

2) Direktiva 2013/11/EU z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004

3) Direktiva 2009/22 / ES (Direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov)

4) Uredba (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju sporov za potrošnike in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004

5) Direktiva 2009/22 / ES (Uredba o reševanju spletnih potrošniških sporov).

 

12.2. Če katera koli določba teh pogojev postane neveljavna ali neučinkovita, se neveljavna določba nadomesti z določbo, katere pomen je čim bližje neveljavni določbi. Ničnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb. Spremembe in dopolnitve kupoprodajne pogodbe ali pogojev poslovanja zahtevajo pisno obliko.

12.3. Kontaktni podatki prodajalca (E-trgovina www.bushman.si):

Poštni naslov:

Pisarniški kompleks Bushman

Bushman s.r.o.

Mesto 75

257 22 Cercany, CZ

 

e-naslov:

kontakt@bushman.si

 

telefon:

+49 176 344 379 77

Ekipa BUSHMAN.si

Kaj iščete?

Košarica