Pogoji poslovanja– BUSHMAN

Pogoji poslovanja

6.1.2023

POSLOVNI POGOJI podjetja
Bushman s. r. o.
Poslovna enota: Městečko 75, 25722 Čerčany
Sedež: Lazarská 5/1719, 11000 Praga, Češka
Davčna številka podjetja: 25618601
vpisano v poslovni register, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi, oddelek C, vložek 55269, za prodajo blaga potrošnikom preko spletne trgovine na naslovu https://www.bushman.si/.
 
1. UVODNE DOLOČBE

1.1. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu: pogoji poslovanja) družbe Bushman s. r. o., s sedežem na naslovu: Městečko 75, 25722 Čerčany, davčna številka podjetja: 25618601, vpisane v poslovni register, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi, oddelek C, vložek 55269, zavezujejo v enakem obsegu ter pravicah in obveznostih za franšizne partnerje:


Bushland plus s.r.o., davčna številka podjetja: 05150604, ID za DDV: CZ05150604, s sedežem na naslovu Jiráskova 251/51, poštna številka 602 00 Brno – město, ki upravlja trgovini BUSHMAN Brno Vaňkovka, Královo Pole, Olympia in BUSHMAN Olomouc Šantovka;

in

JTH Fashion s. r. o., davčna številka podjetja: 227 99 192, s sedežem na naslovu Krupská 33/20, poštna številka 415 01 Teplice, ki upravlja trgovino BUSHMAN Teplice Fontána

izjavljajo, da bodo kot partnerji, ki sodelujejo s prodajalcem na podlagi franšizne pogodbe, v okviru svoje dejavnosti – maloprodaje oblačil blagovne znamke "Bushman" v enakem obsegu spoštovali vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz pogojev, ki jih prodajalec, družba Bushman s. r. o., sklene v okviru maloprodaje preko prodajalčevih fizičnih trgovin in spletne trgovine s kupcem, ter se zavezujejo, da bodo v vseh odnosih s kupcem po svoji najboljši vednosti spoštovali veljavne pravne predpise.
Posamezne družbe (v nadaljevanju: prodajalec) urejajo medsebojne pravice in obveznosti strank, ki nastanejo v zvezi ali na podlagi kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju: kupoprodajna pogodba), sklenjene med prodajalcem in drugo fizično ali pravno osebo (v nadaljevanju: kupec) preko prodajalčeve spletne trgovine. Spletno trgovino upravlja prodajalec na spletnem naslovu https://www.bushman.si/ preko spletnega vmesnika (v nadaljnjem besedilu: spletni vmesnik trgovine).

1.2. Splošni pogoji podrobneje urejajo pravice in obveznosti pogodbenih strank pri uporabi prodajalčevega spletnega mesta, ki se nahaja na naslovu https://www.bushman.si/ (v nadaljevanju: spletno mesto), pri sklepanju t. i. potrošniških pogodb in iz njih izhajajočih obveznosti v smislu 1810. člena Zakona št. 89/2012, ZOdl., civilni zakonik (v nadaljevanju: civilni zakonik). Pogoji poslovanja se ne uporabljajo v primerih, ko oseba, ki namerava kupiti blago od prodajalca, deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti – za te poslovne primere veljajo splošne zakonske določbe za prodajno pogodbo.

1.3. Določbe, ki odstopajo od pogojev poslovanja, se lahko dogovorijo v kupoprodajni pogodbi. Odstopajoči dogovori v kupoprodajni pogodbi imajo prednost pred določbami pogojev poslovanja.

1.4. Določbe pogojev poslovanja so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba in pogoji poslovanja so sestavljeni v slovenskem jeziku. Prodajna pogodba se lahko sklene v slovenskem jeziku.

1.5. Prodajalec lahko spremeni, ali dopolni besedilo teh pogojev poslovanja. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki so nastale v obdobju veljavnosti prejšnje različice pogojev.
 
2. UPORABNIŠKI RAČUN

2.1. Na podlagi kupčeve registracije na spletnem mestu lahko kupec dostopa do uporabniškega vmesnika. Kupec lahko v svojem uporabniškem vmesniku naroči blago (v nadaljnjem besedilu: uporabniški račun). Če spletni vmesnik trgovine to omogoča, lahko kupec blago naroči tudi brez registracije neposredno iz spletnega vmesnika trgovine.

2.2. Ob registraciji na spletnem mestu in pri naročanju blaga mora kupec navesti pravilne in resnične podatke. Kupec je dolžan posodobiti podatke, ki jih je navedel v uporabniškem računu, če pride do kakršne koli spremembe. Prodajalec šteje, da so podatki, ki jih je kupec navedel v uporabniškem računu in pri naročanju blaga, pravilni.

2.3. Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec mora ohraniti zaupnost podatkov, potrebnih za dostop do svojega uporabniškega računa, in previdnost pri shranjevanju teh podatkov, pri čemer se zaveda, da prodajalec ni odgovoren za kakršno koli kršitev teh obveznosti s strani kupca.

2.4. Kupec tretjim osebam ne sme dovoliti uporabe uporabniškega računa.

2.5. Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti če kupec uporabniškega računa ne uporablja več kot 12 mesecev ali če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s pogoji poslovanja).

2.6. Kupec se zaveda, da uporabniški račun morda ne bo na voljo neprekinjeno, zlasti zaradi potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme prodajalca ali potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme tretjih oseb.
 
3. SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE

3.1. Vse predstavitve blaga, ki so objavljene v spletnem vmesniku trgovine, so informativne in prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne pogodbe v zvezi s tem blagom. Določbe drugega odstavka § 1732 civilnega zakonika se ne uporabljajo.

3.2. Spletni vmesnik trgovine vsebuje informacije o blagu, vključno s cenami posameznega blaga in stroški vračila blaga, če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti z običajnimi poštnimi sredstvi. Cene blaga vključujejo davek na dodano vrednost in vse povezane stroške. Cene blaga veljajo, dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine. Cene blaga so/niso prilagojene osebnosti kupca na podlagi avtomatiziranega odločanja. Ta določba ne omejuje možnosti prodajalca, da sklene kupoprodajno pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji.

3.3. Spletni vmesnik trgovine vsebuje tudi informacije o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga, ter načinu in času dostave blaga. Podatki o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga, ki so navedeni v spletnem vmesniku trgovine, veljajo samo v primerih, ko se blago dostavi znotraj Slovenije. Če prodajalec ponuja brezplačno dobavo blaga, je pravica kupca do brezplačne dobave blaga pogojena s plačilom najnižje skupne nakupne cene blaga, ki ga je treba dostaviti, v znesku, določenem v spletnem vmesniku trgovine. Če kupec delno odstopi od kupoprodajne pogodbe in skupna kupnina blaga, za katero kupec ni odstopil od kupoprodajne pogodbe, ne dosega minimalnega zneska, potrebnega za pravico do brezplačnega prevoza blaga po prejšnjem stavku, kupčeva pravica do brezplačnega prevoza blaga preneha, kupec pa je dolžan prodajalcu plačati prevoz blaga.

3.4. Za naročilo blaga kupec izpolni obrazec za naročilo v spletnem vmesniku trgovine. Obrazec za naročilo vsebuje zlasti informacije o:
- naročenem blagu (kupec "doda" naročeno blago v elektronsko košarico spletnega vmesnika trgovine),
- načinu plačila nakupne cene blaga, podatkih o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga in morebitnih popustih,
- stroških, povezanih z dostavo blaga (v nadaljevanju: naročilo).

3.5. Preden kupec pošlje naročilo prodajalcu, lahko preveri in spremeni podatke, ki jih je vnesel v naročilo, tudi glede kupčeve zmožnosti odkrivanja in popravljanja napak, ki izhajajo iz podatkov, vnesenih v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb "oddaj naročilo". Prodajalec meni, da so podatki, navedeni v naročilu, pravilni. Prodajalec kupcu potrdi prejem naročila takoj po prejemu po elektronski pošti na elektronski naslov kupca, ki je naveden v uporabniškem vmesniku ali v naročilu (v nadaljevanju: elektronski naslov kupca).

3.6. Glede na naravo naročila (npr. količina blaga, znesek kupnine, predvideni stroški dostave) ima prodajalec vedno pravico od kupca zahtevati dodatno potrditev naročila (npr. pisno ali po telefonu).

3.7. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem se vzpostavi z dostavo naročila, ki ga kupec pošlje prodajalcu. Če kupec odda naročilo v trgovini Bushman, ki jo upravlja franšizojemalec, se pogodbeno razmerje vzpostavi med kupcem in franšizojemalcem kot prodajalcem.

3.8. Kupec potrjuje, da je prodajalec upravičen do odstopa od kupoprodajne pogodbe, če prejme naročilo od kupca, ki je bistveno kršil katero koli svojo obveznost iz katerega od prejšnjih pogodbenih razmerij s prodajalcem.

3.9. Kupec se strinja, da se pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe uporabljajo sredstva komunikacije na daljavo. Stroške, ki jih ima kupec z uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), krije kupec, brez razlike od osnovne tarife.

4. CENA BLAGA IN POGOJI PLAČILA

4.1. Kupec lahko ceno blaga in vse stroške, povezane z dobavo blaga po kupoprodajni pogodbi, prodajalcu plača na naslednje načine:

 z gotovino v prostorih prodajalca;

 z gotovino ob dostavi na kraju, ki ga kupec navede v naročilu;

 z nakazilom na prodajalčev račun;

 brezgotovinsko preko plačilnega sistema GO PAY;

 brezgotovinsko s kreditno kartico;

 z gotovino ali plačilno kartico pri osebnem prevzemu na prevzemni točki.

4.2. Skupaj s kupnino je kupec dolžan prodajalcu plačati tudi stroške pakiranja in dostave blaga v dogovorjeni višini, glede na naročilo. Če ni izrecno navedeno drugače, so v kupnini vključeni tudi stroški, povezani z dostavo blaga.

4.3. V primeru plačila z gotovino ali po povzetju se kupnina plača ob prevzemu blaga. V primeru negotovinskega plačila je kupnina plačana v petih delovnih dneh od sklenitve kupoprodajne pogodbe.

4.4. V primeru negotovinskega plačila je kupec dolžan plačati kupnino blaga skupaj z navedbo simbola spremenljivega plačila. V primeru negotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila kupnine izpolnjena, ko je ustrezen znesek pripisan na račun prodajalca.

4.5. Prodajalec ima pravico zahtevati plačilo celotne kupnine, še posebej v primeru, da kupec ne predloži dodatne potrditve naročila (3.6. člen), preden blago pošlje kupcu.

4.6. Morebitni popusti na ceno blaga, ki jih prodajalec zagotovi kupcu, se ne morejo seštevati ali seštevati.

4.7. Če je to običajno v poslovanju ali če tako določajo splošno zavezujoči pravni predpisi, bo prodajalec kupcu izdal davčni dokument – račun za opravljena plačila na podlagi kupoprodajne pogodbe. Prodajalec je plačnik davka na dodano vrednost. Davčni dokument – prodajalec kupcu izda račun po plačilu cene blaga in ga pošlje kupcu na navedeni e-naslov.

4.8. Cene v e-trgovini so določene ločeno in jim ni treba kopirati cen v maloprodajni mreži.

5. ODSTOP OD KUPOPRODAJNE POGODBE

5.1. Kupec potrjuje, da v skladu z določbami § 1837 zakona št. 89/2012 ZOdl., Civilnega zakonika, ne more odstopiti od kupoprodajne pogodbe v tukaj navedenih primerih, zlasti v primeru dobave blaga, ki je bilo izdelano/spremenjeno v skladu z zahtevam kupca ali prilagojeno njegovim osebnim potrebam, nadalje v primeru dostave pokvarljivega blaga, kot tudi blaga, ki se je po dostavi nepopravljivo pomešalo z drugim blagom, dobava blaga v zaprti embalaži, ki jo je kupec odstranil iz embalaže in ni mogoče vrniti zaradi higienskih razlogov, avdio ali video posnetkov pošiljk ali računalniškega programa, če je kršil originalno embalažo, ali dostave časopisov, periodičnih publikacij ali revij.

5.2. Če ne gre za primer, omenjen v členu 5.1, ali za drug primer, ko ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe, ima kupec pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu z določbami § 1829, 1. odst. 2 Civilnega zakonika v štirinajstih (14) koledarskih dneh od prejema blaga. Šteje se, da je rok za odstop od kupoprodajne pogodbe upoštevan, če kupec v njem pošlje obvestilo prodajalcu, da odstopa od pogodbe. Odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec sporoči med drugim na naslov sedeža prodajalca ali e-naslov prodajalca (glej člen 12.3.), na obrazcu, ki ga prejme kupec skupaj z blago.

5.3.V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe je kupoprodajna pogodba od začetka razveljavljena. Kupec bo blago poslal ali predal prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v štirinajstih (14) dneh po odstopu od pogodbe, razen če se je prodajalec ponudil, da blago prevzame sam. Rok po prejšnjem stavku se ohrani, če kupec blago odpošlje pred njegovim iztekom. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, nosi kupec stroške vračila blaga prodajalcu, tudi če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti.

5.4. V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu s členom 5.2 pogojev poslovanja, prodajalec vrne od kupca prejeta sredstva v štirinajstih (14) dneh po odstopu kupca od kupoprodajne pogodbe na enak način kot jih je prodajalec prejel od kupca. Prodajalec ima tudi pravico do vračila opravljene storitve, ki jo je dal kupec ob vračilu blaga s strani kupca ali na drug način, če se kupec s tem strinja in s tem ne nastanejo dodatni stroški. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih sredstev, dokler prodajalec ne prejme blaga oziroma dokler mu kupec ne dokaže, da je blago poslal nazaj, kar nastopi prej.

5.5. Prodajalec ima pravico enostransko pobotati zahtevek za plačilo škode na blagu s kupčevim zahtevkom za povračilo kupnine.

5.6. Blago lahko zamenjate za drugo velikost v 14 dneh po dostavi. Če želite zamenjati velikost naročenih oblačil, pošljite blago nazaj na naslov Bushman s.r.o., Městečko 75, 257 22 Čerčany ali ga prinesite v trgovino BUSHMAN, ki bo poskrbela za posredovanje na naslov Bushman s.r.o., Městečko 75, 257 22 Čerčany. Na obrazcu, priloženem blagu, navedite blago, ki ga želite zamenjati, ter novo blago ali novo velikost. Izmenjave bomo obdelali v 14 dneh po prejemu. Zamenjavo lahko opravite v 14 dneh po prejemu prvotnega naročila (glede na sistem sledenja pošiljk slovenske pošte). Blago mora biti nepoškodovano, nenošeno in popolno. V tem primeru kupec plača poštnino, prodajalec pa zamenjano blago za prvo izmenjavo pošlje brez poštnine, za naslednje izmenjave pa kupec plača poštnino v skladu s trenutnimi stroški pošiljanja. Dobavitelj ne bo upošteval blaga, poslanega v zamenjavo po tem obdobju, in ga bo na stroške stranke poslal nazaj.

5.7. Če se kupcu skupaj z blagom izroči darilo, se darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklene pod pogojem, da če potrošnik odstopi od kupoprodajne pogodbe, tudi delno, darilna pogodba v zvezi s tem darilom preneha veljati, kupec pa je dolžan prodajalcu vrniti darilo skupaj z blagom.

5.8. Če kupec kupi blago v akciji, npr. 2 + 1, promocijski izdelek ali z dodatnim popustom, in pozneje uveljavlja pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe, četudi le delno, priznava, da ima prodajalec pravico enostransko zmanjšati kupčevo terjatev za terjatev prodajalca na podlagi neizpolnjevanja pogojev akcije..

5.9. Odstop od pogodbe s strani družbe Bushman v primeru napake v ceni blaga.

Razen v primerih, ki jih določa zakon, ima družba Bushman pravico odstopiti od pogodbe v primeru očitne napake v ceni blaga. V tem primeru je odstop od pogodbe mogoč v 14 dneh od dneva, ki sledi datumu sklenitve kupoprodajne pogodbe med kupcem in podjetjem Bushman. Odstop od pogodbe pomeni, da kupec prekliče naročilo ali da mora družba Bushman kupcu na drug način jasno sporočiti, da odstopa od pogodbe. Če je kupec plačal vsaj del kupnine za blago, bo ta znesek nakazan nazaj na kupčev bančni račun najpozneje v 14 dneh po dnevu, ki sledi dnevu, ko je Bushman odstopil od pogodbe.


6. PREVOZ IN DOSTAVA BLAGA

6.1. Način dostave blaga določi kupec v skladu z naročilom. Če način dostave, ki ga je izbral kupec, ni mogoč, ima prodajalec pravico, da kupcu blago dostavi na drug alternativni način, in sicer po ceni, ki ustreza stroškom, povezanim z dostavo blaga, kot se je kupec dogovoril v naročilu, razen če ni drugače dogovorjeno.

6.2. Če je prodajalec po kupoprodajni pogodbi dolžan dostaviti blago na kraj, ki ga je kupec navedel v naročilu, je kupec dolžan prevzeti blago ob dobavi. Če kupec ne prevzame blaga, ima prodajalec pravico zahtevati plačilo za skladiščenje v višini 10 EUR (osem evrov), prodajalec pa ima pravico odstopiti od prodajne pogodbe.

6.3. Če je zaradi razlogov na strani kupca treba blago dostaviti večkrat, je kupec dolžan plačati stroške, povezane z večkratno dostavo blaga.

6.4. Kupec je dolžan ob prevzemu blaga od prevoznika preveriti celovitost embalaže blaga in v primeru kakršnih koli napak o tem takoj obvestiti prevoznika. V primeru kršitve embalaže, ki kaže na nepooblaščen vdor v pošiljko, kupec ne sme prevzeti pošiljke od prevoznika. S podpisom dobavnice kupec potrdi, da je bila embalaža pošiljke z blagom nepoškodovana. To ne posega v pravice kupca iz naslova odgovornosti za napake na blagu in druge pravice kupca, ki izhajajo iz splošno veljavnih pravnih predpisov.

6.5. Nadaljnje pravice in obveznosti strank pri prevozu blaga lahko urejajo prodajalčevi posebni dobavni pogoji, če jih prodajalec izda.
 
7. ODGOVORNOST ZA NAPAKE, GARANCIJA

7.1. Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami iz nepravilne izpolnitve ureja reklamacijski postopek, ki je del teh splošnih pogojev.

7.2. Kupčeve pravice v zvezi s pravicami iz napake, vključno z jamčevalno odgovornostjo prodajalca, bo kupec uveljavljal v prodajalčevih prostorih na naslovu prodajalčevih prostorov Administrativní areál Bushman, Bushman s.r.o., Městečko 75, 257 22 Čerčany.

7.3. Če je kupec sklenil kupoprodajno pogodbo v prodajalni Bushman, ki jo upravlja franšizojemalec, je franšizojemalec kot prodajalec dolžan sprejeti izdelek z napako od kupca v prodajalni, prav tako pa je dolžan sprejeti blago v okviru garancijskega zahtevka, vključno z garancijsko odgovornostjo.
 
8. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBEH STRANI

8.1. Kupec pridobi lastninsko pravico na kupljenem blagu, ko ga prejme z dostavo na kupčev naslov ali z dvigom v trgovini. S prejemom blaga na kupca preide tudi nevarnost škode na blagu.

8.2. Obravnavo pritožb kupcev opravi prodajalec po elektronski pošti. Pritožbe lahko pošljete na prodajalčev elektronski naslov. Prodajalec pošlje informacije o obravnavi kupčeve pritožbe na elektronski naslov kupca. Prodajalec ne določa nobenih drugih pravil za obravnavo pritožb.

8.3. Češka trgovinska inšpekcija s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, davčna številka podjetja: 000 20 869, spletni naslov: https://adr.coi.cz/cs, je pristojna za izvensodno reševanje potrošniških sporov iz kupoprodajnih pogodb. Za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem na podlagi kupoprodajne pogodbe se lahko uporabi spletna platforma za reševanje sporov na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.4. Kupec se zaveda, da so programska oprema in druge komponente, ki tvorijo spletni vmesnik trgovine (vključno s fotografijami ponujenega blaga), zaščitene z avtorskimi pravicami. Kupec se zavezuje, da ne bo izvajal nobenih dejavnosti, ki bi njemu ali tretjim osebam omogočile poseganje v programsko opremo ali druge komponente spletnega vmesnika trgovine ali njihovo nepooblaščeno uporabo. Vse fotografije, prikazane v spletni trgovini, so zgolj ilustrativne. Barve fotografij in slik so lahko nekoliko popačene, zlasti glede na barvne nastavitve uporabnikovega monitorja.

8.5. Kupec ne sme uporabljati mehanizmov, programske opreme ali drugih postopkov, ki bi lahko negativno vplivali na delovanje spletnega vmesnika trgovine. Spletni vmesnik trgovine se lahko uporablja le v obsegu, ki ne škoduje pravicam drugih strank prodajalca in je v skladu z njegovim namenom.

8.6. Kupec se zaveda, da prodajalec ni odgovoren za napake, ki so posledica posegov tretjih oseb v spletno mesto ali uporabe spletnega mesta v nasprotju z njegovim namenom.

9. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN POŠILJANJE KOMERCIALNIH SPOROČIL

9.1. Prodajalec svojo informacijsko obveznost do kupca v smislu 13. člena Uredbe 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju: GDPR) v zvezi z obdelavo osebnih podatkov kupca za namene izvajanja kupoprodajne pogodbe, za namene pogajanj o kupoprodajni pogodbi in za namene izvajanja javnopravnih obveznosti prodajalca izpolnjuje s posebno listino.

10. POŠILJANJE KOMERCIALNIH SPOROČIL IN SHRANJEVANJE PIŠKOTKOV

10.1. Kupec se v skladu z določbami člena 7(2) zakona št. 480/2004 ZOdl., o nekaterih storitvah informacijske družbe in o spremembah nekaterih zakonov (zakon o nekaterih storitvah informacijske družbe), s spremembami, strinja, da prodajalec pošilja komercialna sporočila na elektronski naslov ali telefonsko številko kupca. Prodajalec izpolnjuje svojo obveznost obveščanja kupca v smislu 13. člena GDPR v zvezi z obdelavo osebnih podatkov kupca za namen pošiljanja komercialnih sporočil s posebnim dokumentom.

10.2. Prodajalec izpolnjuje svoje zakonske obveznosti v zvezi z morebitnim shranjevanjem piškotkov na kupčevi napravi z ločenim dokumentom.

11. DOSTAVA

11.1. Kupcu se lahko dostavi na e-naslov, naveden v njegovem uporabniškem računu.
 
12. REKLAMACIJSKI POSTOPEK

12.1. Ta reklamacijski postopek ureja pravice in obveznosti strank v zvezi s pravicami iz nepravilne izpolnitve ob upoštevanju ustreznih splošno veljavnih pravnih predpisov (zlasti določb členov 1914 do 1925, členov 2099 do 2117 in členov 2161 do 2174b civilnega zakonika ter zakona št. 634/1992 ZOdl., o varstvu potrošnikov, s spremembami).

 

KAKO UVELJAVITI REKLAMACIJO:

 1. Izpolnite reklamacijski obrazec (prejeli ste ga v paketu ali pa ga lahko prenesete tukaj: obrazec zahtevka PDF).

V obrazcu zahtevka navedite:

 • specifikacijo izdelka, ki ga zahtevate (koda, ime, barva, velikost) – te podatke najdete na računu ali fakturi,
 • napako, razlog za reklamacijo,
 • številko fakture in
 • vaš naslov, številko računa in telefonsko številko.
 1. reklamirano blago skupaj z izpolnjenim obrazcem za reklamacijo in kopijo računa pošljite na naslov Bushman, Městečko 75, 257 22 Čerčany, ali ga prinesite v katero koli našo trgovino.

Ta reklamacijski postopek ureja reklamacijo blaga, ki ga potrošnik kupi v spletni trgovini bushman.si, in je pripravljen v skladu z zakonom št. 89/2012 ZOdl., Civilni zakonik s spremembami, in zakonom št. 634/1992 ZOdl., o varstvu potrošnikov, s spremembami.

1. Kupčeva pravica do reklamacije blaga z napako
Če se na kupljenem blagu pojavi napaka, ima kupec pravico reklamirati napako od prodajalca, ki je podjetje:

Bushman s.r.o., IČ: 25618601, na naslovu Městečko 75, 257 22 Čerčany
 
in v enakem obsegu pravic in obveznosti s franšiznimi partnerji, ki upravljajo blagovno znamko BUSHMAN

Bushland plus s.r.o., davčna številka podjetja: 05150604, ID za DDV: CZ05150604, s sedežem na naslovu Jiráskova 251/51, PSČ 602 00  Brno – město
v prodajalnah BUSHMAN Brno Vaňkovka, Královo Pole, Olympia in BUSHMAN Olomouc Šantovka;
in
ASCORIA, davčna številka podjetja: 2542261, s sedežem na naslovu Hlavenec 140, PSČ:294 74,
 v prodajalni BUSHMAN Praga Zličín;
in

JTH Fashion s. r. o., davčna številka podjetja: 227 99 192, s sedežem na naslovu Krupská 33/20, PSČ 415 01 Teplice, 
v prodajalni BUSHMAN Teplice Fontána

Kupec mora vložiti reklamacijo brez nepotrebnega odlašanja po tem, ko bi jo lahko odkril s pravočasnim pregledom in zadostno skrbnostjo, tako da jo pošlje na naslov spletne trgovine www.bushman.si : Bushman s.r.o., Městečko 75, 257 22 Čerčany, Češka.
 
Reklamacijsko blago mora kupec predložiti v reklamacijo ustrezno očiščeno, tako da prodajalec ne more preprečiti njegovega prevzema od kupca zaradi splošnih higienskih načel, skupaj z dokazilom o njegovem nakupu pri prodajalcu. Priporočljivo je, da blago pošljete v ustrezni transportni embalaži, saj prodajalec ne odgovarja za morebitne mehanske poškodbe pred prejemom blaga.
 
Pri blagu, prodanem po nižji ceni, zlasti ni mogoče zahtevati odškodnine zaradi napake, za katero je bila dogovorjena nižja cena, in zaradi obrabe, ki je posledica običajne uporabe.
 
Prodajalec zagotavlja ustrezno obravnavo reklamacij.
 
Reklamacijo, vključno z odpravo napake, je treba rešiti:

 • brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije, pod pogojem, da je datum reklamacije datum, ko prodajalec od kupca prevzame reklamirano blago in ustrezno izpolnjen obrazec za reklamacijo,
 • ali v daljšem obdobju, o katerem se prodajalec in kupec pisno dogovorita.

12.2. Napaka izdelka
Za napako na blagu se ne šteje sprememba na blagu, ki je nastala v garancijskem roku zaradi nepravilne uporabe, neustreznega posega, če je napako povzročil kupec sam ali če je napaka posledica zunanjega dogodka, ki ga ni povzročil prodajalec, zlasti če je vzrok za napako:

 • neustrezna kombinacija obrabljenih materialov, ki poškodujejo blago - "razbarvanje",
 • mehanske poškodbe blaga - rezanje, trganje, "lokalno" krtačenje,
 • kakršno koli poseganje v blago
 • kemične poškodbe blaga

neupoštevanje simbolov za nego na notranji etiketi blaga (glej povezavo na Ravnanje z blagom BUSHMAN).

12.3. Rok za uveljavljanje reklamacije

Kupec lahko uveljavlja pravico do napake, ki se pojavi na blagu v 24 mesecih po prejemu blaga od prodajalca. Rok za uveljavljanje pravic zaradi napak blaga ali tudi garancijski rok je določen v opisu posameznega blaga. Nakup blaga kupec dokaže z dokazilom o nakupu pri prodajalcu, ki služi tudi kot garancijski list.
Garancijski rok se ne sme zamenjevati z življenjsko dobo blaga, tj. časom, ki ga blago lahko zdrži glede na svoje značilnosti, namen in razlike v intenzivnosti uporabe, če se pravilno uporablja in neguje.

Če je blago z napako zamenjano z novim blagom, se rok za vložitev zahtevka podaljša za skupno obdobje dveh let od sklenitve prodajne pogodbe.

12.4. Protokol o reklamaciji blaga
Prodajalec bo sprejel blago v reklamacijo skupaj z ustrezno izpolnjenim reklamacijskim poročilom, ki je na voljo za prenos. Blago, ki bo prodajalcu dostavljeno brez pravilno izpolnjenega reklamacijskega poročila, bo vrnjeno pošiljatelju kot blago, pri katerem ni razviden razlog za pošiljanje prodajalcu.
reklamacijski list (pdf)

12.5. Ocena reklamacije

Prodajalec o reklamaciji odloči brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v treh delovnih dneh, pri čemer se v ta rok ne šteje čas, potreben za strokovno oceno napake. Odločitev o tem, ali je napaka odstranljiva ali neodstranljiva, je izključno v pristojnosti prodajalca, proizvajalec pa oceni sporne zahtevke.

 • Odstranljive napake – so tiste, katerih odstranitev ne vpliva na videz blaga, njegovo delovanje in kakovost ter katerih popravilo je mogoče opraviti v roku, določenem za poravnavo reklamacije, glej 1.
 • Neodstranljive napake – so tiste, ki preprečujejo pravilno uporabo blaga ali jih ni mogoče odstraniti brez škode.
  Po odločitvi o reklamaciji prodajalec kupcu po elektronski pošti izda potrdilo (reklamacijski list) o tem, kdaj je bila reklamacija vložena, kakšna je vsebina reklamacije, kakšen način obravnave reklamacije kupec zahteva, ter potrdilo o datumu in načinu obravnave reklamacije, vključno s potrdilom o izvedbi morebitnih popravil in njihovem trajanju, oziroma o razlogih za zavrnitev reklamacije.
  Po rešitvi reklamacije se glede na naravo reklamirane napake vrne popravljeno blago ali pošlje novo blago ali njegov del, če se napaka nanaša le na del blaga, ali se zagotovi ustrezen popust od nakupne cene ali pa se ob odstopu od kupoprodajne pogodbe vrne kupnina za reklamirano blago.

V primeru upravičene pritožbe je kupec upravičen do povračila poštnih stroškov v višini potrebnih stroškov za varno dostavo (predložiti je treba dokazilo o taki dostavi). V primeru neupravičenega zahtevka kupec ni upravičen do nadomestila za svoje stroške, povezane z obravnavo zahtevka.

12.6. Reševanje reklamacije

a) Popravljive napake, glej 5a):

 • se običajno brezplačno odstranijo s popravilom,
 • če je to glede na naravo napake razumno in če blago še ni bilo uporabljeno, lahko kupec zahteva dobavo novega blaga brez napak; če dobava novega blaga brez napak ni mogoča, ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe,

če kupec ne zahteva popravila blaga, dobave novega blaga brez napak ali odstopa od pogodbe, lahko kupec zahteva primeren popust.

b) Nepopravljive napake glej 5(b):

 • lahko se zahteva dobava novega blaga brez napak,
 • je mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe,
 • če kupec ne zahteva dobave novega blaga brez napak ali ne odstopi od kupoprodajne pogodbe, lahko kupec zahteva primeren popust.
c) Popravljiva napaka, glej 5a):
 • ponavljajoče se napake na blagu po dveh predhodnih popravilih ali vsaj tri hkratne napake, ki jih je mogoče popraviti, glej točko 5a),
 • lahko se zahteva dobava novega blaga brez napak,
 • se lahko odstopi od kupoprodajne pogodbe,

če kupec ne zahteva dobave novega blaga brez napak ali ne odstopi od pogodbe, lahko zahteva primeren popust.

d) Vračilo reklamiranega blaga kupcu v primeru zavrnitve reklamacije
Če se napake na blagu nanašajo le na del blaga, lahko kupec zahteva zamenjavo le tega dela.

 • V primeru odstopa od prodajne pogodbe prodajalec kupcu povrne vsa denarna sredstva, vključno s stroški, ki jih je imel kupec z dostavo blaga, vendar le v višini, ki ustreza najcenejšemu načinu dostave, ki ga je ponudil prodajalec.

12.7. Drugo

Za darila, ki so v celoti brezplačna, ni mogoče uveljavljati pravic iz naslova pomanjkljivega izpolnjevanja.

Pošiljka, za katero ni jasen razlog za pošiljanje prodajalcu, bo vrnjena pošiljatelju, če bodo na pošiljki navedeni potrebni podatki za njeno vrnitev.

Ta pritožbeni postopek se uporablja samo za potrošniške pogodbe in obveznosti, ki izhajajo iz njih, v smislu člena 1810 civilnega zakonika. Za pogodbe, ki niso potrošniške pogodbe, se pri uveljavljanju pravic iz nepravilne izpolnitve uporabljajo splošne zakonske določbe.

Pritožbeni postopek je kupcu na voljo pred nakupom blaga. Druge pravice kupca v zvezi z nakupom blaga niso prizadete. 

13. KONČNE DOLOČBE

13.1. Če razmerje, povezano z uporabo spletnega mesta, ali pravno razmerje, ki temelji na kupoprodajni pogodbi, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da za to razmerje velja češko pravo. To ne posega v pravice potrošnika v skladu s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi.

13.2. Če je ali postane katera koli določba pogojev poslovanja neveljavna ali neučinkovita, se neveljavna določba nadomesti z določbo, katere pomen je čim bolj podoben neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb. Spremembe in dopolnitve prodajne pogodbe ali pogojev poslovanja morajo biti v pisni obliki.

13.3. Kontaktni podatki prodajalca (linija za stranke e-trgovine www.bushman.si):

naslov za pošiljanje:
Administrativní areál Bushman
Bushman s.r.o.
Městečko 75
257 22 Čerčany

Češka
elektronska pošta:
kontakt@bushman.si
telefon:
+420 732 387 626
Ekipa BUSHMAN.si

Kaj iščete?

Košarica